ǰ˻

 

                             

༺  

   ʰ

ʵ  Ѩҳ߿

ʸګ߻ʦ  ˽

ګ߿  Ը瘧並

ռ߫Ը  

ګѿ  Ѩ

癥  ݩ

芡ګ  ܴ߫

 溲̿

ϭ  ˭ޡ

 ϶

ۡ  Ըۥ

 霍կ

殭ګ  Ը

˶ڰ  

˹ګ  Ѩ̿

ګЫ  ެ

ڷ  

˹ګ  炮

߯  瘕

̲  痃ߤ

̳  

̽٥  רެ

 衄߿

Ρ  ߯

ͮҮ  噤ש

 

ޢ  

Ѩ  巓

߸ګΡ  ڶ痾

 Ϣ瞖瞢
 ת癭׻Ѩ̿

 ߿

׭剟  ߿̿

蔕  ݩӸܴʦ

Ϋϥ  ۡߤΫկ

λԸ癥  

γ  ֫

ګ߯  ש

֨  Ѩܻ׾

 Ը

Ϯѣ  ٥

ڰ  Ϣ瘈瘲ߢ

Ϻ  

 ܻ٥Ѩ

蚯Ѩ  ߿譫

韭  ҳ

Ϣʦ  Ը辟ʿ瞖

韭  鯁

Ϸګ  

ګ  ר

ګ癥瘕  痿躄С

鱖  ޡ

ʿ  

ˣګ  顱囟

Эګм  

ګ  

 ٥ʦϭ

 

 ڱߤ

ث  ʢ

ګ  ߾

(

糯ڷ  霍並

ժ  ޡ

 Ѩ

 ߿˭搐ۡ

 Ը߯

Ըګ癥  СԸ痿

莨菪虫  

菔ѨԿ  Ը

菔  Ѩ

 ٥瞖

鱸  

薈Ѩ߯  搐ʦ

衄  

 ש

Ը  

ѨԸ  並

 

ګ߯  Ը

שԸ  ѿ
(

٫ګ  ߾

ӡ߸ګ  

猯  並

ӪګΪ  СѨ卻

ӿ豉  ߿瘴

ӿ  

 ݦ̿

ϢѨ  ګ

н  癥̱٦

ʦ  

 ػ痊

 Ѩʦ

ߪ  ԸߤΦ

薊  衄咯ש

赭  ߯С

ګ  Ѩޡػ

 ̮

ګߨѨ  ۹ϥ

 癥

Լ  ʦ

 ӡ

Э癃۰  ߧۮ

Ѩ  

ש  

ۥ  衄

ݯޡ  ߤΦ

ͳ  

ګ  癃
(

ثԸ  ܻ

ةګ˭  ѥڨ

ة莧  Ը

ثګ  ߤ

鱺瘵  ש

 Ѩ

٥  癉霍

痊  ר並Ϭ

碙Ը  Ըѿ瞖

 

ڦ  

 ߤ

ګμ  衄並ߢ

ڰ߻  

ګ߫  霍կϬ

ӡ  

ܯԸ  

苜蓿ߤ  ԸӸ

ګ  瞖

ʦһ  

ڰ  ߤѨ

 ߿ʦ

ګ  癭

獼猴  

٥  瞖

 並ʦ
(

ګ  ʦ

Ը  瘰癧Գ

ګϥ  ޡ

Ѩ  ۹

魴ګޡ  Ѩ

 Ϣ噤׾

螃ګߤ̿  Ѩ

 瘧痞ʦ

 

蔲Ѩ  瘴瞖ϥ

芨ګְ  ԸΡ

薟ڰ疔  瘧ҳ

ڹСʿ  瘧

ګ߫Ը  

ݾܻ  

ݻګ瘵  ߯

 Ӹ癱

ݰ  ۡԸ

߫  

ޡ  ٥

ګʦ  ݦ

߫  

 ٥

ޡ  痞

Ը  ګ

ګ  ݩʦӺ

ܯˣ߫  ߤ痞

ܯ  癥瘕

Ը  ߿並瘧

ֽګӿЫڸ  

ףΰ  ʦ

 ʦ٥

 恚

ڰ̮Ѩ  ޡ

ۮ瘈  瘰癧

̱  ߧ鯁噎ʦ痊

ݾ׺  

ݩ  ޡ

 հ

ګ  ̮߾噙瘥

 Ѩ

Ը  瘧

ګ  Ը߲

 ߾

萆薢߲Ѩ  

ޱ榔  Ѩ߯
(

ګ  Ϣ臬Ը

 疔۰

 

߸ګ  

Ѩ  

 

 

辟瞖  Ը搐瘈

μ  СԸʦߢ

ߣ  ߿並ʦ

ߣګب  ߨ

ߣ  ٰ

߫߫  ߧӸ

߫ګ߫蠲  

߲ګ  Ѩذ

߲  摻Ү掇

 

ߣ瘧  ߿

ڰ߻  Ѩګʢʦ

椹  Ը鬢ۥ

螵蛸ߨ  

 

˹  

 

ڰ  

߫Ը  並

Ը  溲

ڷ  ֵм

蕷  ޡ

ګ  ߯

黏Ը  癮

̽٥  ٥瞖

 ۡѿʦ

ګ卻  

״߫  ߲߯Φ

菥٬  瞖ר٥

֡  Ը

 Ѩ

Ը  ߯

 

Ѩ  ͳ٥ʦߩ

ګ  ߿Գ

鱔ګ  ߤ

 並瞖

蜍Ѩ߯  Ըʦ

μЫ  

ڰ  溲

 ߧ

ګѨ  

ګ  Ѩ

߯С  Ը痓魘

ߨѨ  

߻  刦ܻ߯

Өګ  ߿ͳ

ڷѨ  溲

Ը  ذΦ

ګ  Ѩ

ګ  ʦ

 ʦ

ת  ۡ

酥  

 ߯

ګ  ߧ߿

ڰ  髭

鶉  Ѩ

 ӸԸ並ʦ

菘п  Ѩ

ث  Ը並

柿Ѩ  ߻

ګ  瘧ʦ

ګ  Φ

麯ګ  ̿Ѩ

ګެ׵  ڤЫ
(

 衄並

癥̿  ʿС߯

߫  

皂ګμЫ  ݧ

痃  м

辟  ССժ

߫  

С  ש並ʦʥ

 ޡֵڬ

蘡薁ګ߫  Ѩ溲

٥  瘰癧

˹Ѩ  Ϋկ߿

Ѩ  痿

ګ  痿

ګۡ  澼߯虫

蠡׾  

ڰ  ۡ

ҳ髭ۥ  

荔  ߨ

֧Ը  Ѩ

楝  

鰱ګ  հʦ餤

֥ګޡ  ߻Ѩ

楝ګ߿  ۹ߨѨ

瘴  Ը߯

Ѩ  並

 ߯С辟

־٥  Ըʿ

ʥ  

ګ虺Ը  С

ګ  

ְ߫  

ګ߫  

߫  

ߨʦ  ߫

 Ѩ

 Ѩ

 ګ

膃肭  С痃並߿

萵苣̮  Φۡ

 

׺  ߧ׾

ףګʦ慳  

ףЭ  ߿

ףګ  譟

ף  

ףګޡ  怔忡

ګ  

ګ  ˭

 ͳ

ޡ  

ʦ奲  ѿ

ګ  ߢ

߫  ʦ

薹ӡ  癥ذ

ٽ߿  ٥

ګ  ̸̿

ͮګʦ  ש

ګӸ  ߤ

Ը  虺

Ѩ  ٥

芫  ʦ

葳  痃並

ګй  Ѩ

ګμ  

 ѿ

׼  

 м

蔲  ʦ

Ѩ  ұ

ګ譫囈  ٥

 ˹ڸګ

Ϋ  ̱

ӡ  ̱٥辟

ګ  痿Ϭ׾

痾  Ѩʦ

ګޡ  ػ

ګ߫  

ګ  Ѩ

ٽ  ߧ

ϥ  Ѩ

 並

߸ګѨ  

Ը  

ګ  ٥ʿ۰

ګӸ  

߫霍կ  Ѩߤ

 Ѩ
(

疔  虺癮ʦ

ګ  ߿

ޡ  ҳ

ګ  Ѩʦ

 ߿ۡ

菀  並痿

猬  瘇

盪  ҥ

Ы  

 瘵

հѨݦ痿  ʦ̱˭ذ

 

 ʦ

 ԸԸ

ګ  ߻

ګ  שӡԸߧ

ֽګӿ  

ګ痿  ٥

ګ  

߫ػ  並溲

ͳ  ѿ

߫ߤ  ߧ怕

ګ  ߯СԸߨ

ګʿ  Ϣ喎搐

բ  

鱣ڸѨ  

ڰһ  痞ʦ

 腮߯

蟶  ߧ

 髭

葶藶  癥瘕

 ϥ

苨  Ը߿

٥  

皂  

߻  衄

蓯ګ  

ګ  С辟

߾  Φ٤

ګ  

 ѨΦۡ

ϥ  噦

ګ  ʦ剟

鯽ګ  

ڰѨ̿  ΰʦ

ѿ  ˽

椇  

ٽګ  

ݱ  ۹

ګ痞  

 並

Ѩߨ  並疔

ڷ  Φۡӡ

ΰѨ  

艽ڰ  

Ѩ  ب瞖ߢ

ڷޡ  ʦ

 ר

Ѩ  ޡ׺

蒺ګ  瞖
(

Ѩ  

 

ۡ  ΰ瘴ʦ捍

Ы  

 

ثګ  癱瘓

ڦ痿  ʦ

ߣˣԸ  奶С

 

ʦܵ  

茜ګ  ߿Ը

ط  

 Ը

 ٥Ըߢ

 ߲

߫  Ը

ڰ  溲

蜻蛉ڰ  

礞煆  ʿ

 ʦ

ڰ  Φ

Ѩ  ޡ

Ѩ  Ԩ

ګ  瘧辟瘴

蔲ګ  ϥ

Ը瘕  ߧܴ

ԸԸ  ʦԽ

葱ۡ  ߿ߤ

鯂Ѩ  

秫薥  ߻霍

茺ʦ٥  

ڶ  衄並

鯔ޡ  

ڰ  ת߲

˽  衄

 ˽ѨѨʥ


յ  ߿ݩ

 遏

ֽӿʦ  Ը

 ˭痿

ګ  ޡ

ګ۹  ߤۮ


ͯ  ͳ

н  

祟  癥

 հ

ٽڰ  痿

ګѿ̿  瞖̼

ڰԸʿ  Ѩ霍

萹ګ  ҳ

Ը  ̱̿

Ԭ  Ѩ˭ۡ

ګ  ʦ

鰾ߧ  硇

蓖ث祟  肚

蓽Ѩ  痃ߨ霍

蓽ʵ  С噦ʦ
(

ͽ瘰癭׻  癥ߤ̿瘳

հԸ  

 ۥڸ

 ذ

虱ګ߯Ը  

֥  ۥ

蚧痿  

蜊  

 Ը

 ػ

ګߨʦ  ̱癭׻̿

 Ѩ

ةߧ  

ګ  ̱

߸  ޡ

 

癭癧  μ癥

 癭Ѩ̿

螵蛸瞖  癥

 Ѩʦ

ݾګ  ʦ

薷ګ߿  Ϋկ߻

٥ϧ  

߸  ʦ

ګ߿  Ը

ګ  

ګ  

ذ  ۡ瘧

 ۥΦذ

ר  ߯Ը瘰癧

ث疔  ˭

ګ  癥

荽ګۡп  ߾Ү

 ʦ

ګѨ  

 ߨ۹

֧׾  Ԩ

䱋ڭԸ  ӷ

 

ثګ溲ʦ  ̿

Ը  癱瘓喎

 ߧ

 癮Ըߤ

Ы  

 ʦ

芪  ѿذ

ӡڰ瘧  ѿʿ

 Ѩ霍

֧ګ  痞٥

ڰ  ߧ

˽  ʦ

顙  

ګݰ  ߿ʦ

鮰ګڸ鰾  ߿庖

ػ  Ѩʦ

ګ  С疰癭׻Ѩ

豨薟ګ  ۥ
  ʰ .

                    /        
ȣ ̸ۼȸ
12   ̺ö ȸ - ħ 2011/10/03  3520
11   Ƿ 2011/06/09  3354
10   Ƿ 2011/06/09  3284
9   ڻ ڱ chimdo 2009/11/10  3785
8   ʴɷ chimdo 2009/10/04  5963
7   ̾߱ ħ 2009/08/10  3749
6   chimdo 2009/08/02  5637
5   2009/06/12  3924
4   2009/06/12  3557
3   ǹ chimdo 2007/04/05  3897

 
ó      

  - Ƿ 츮ù մϴ.

  - ۱Ⱓ Ȯ ĺ 5̳ ̷ϴ.

    ( 3̳ Ϸdz 갣 ׸ ۾ü ߻ Ҽ , ̿ ߰
    δ δԴϴ. )

  - ۾ȳ : Ǵ Ͽ ۱Ⱓ ܵ˴ϴ.

ǰ ȯ

  ǰ Ұ ǰ ε 쿡 e-mail Ǵ ȭ 뺸 帮, ȯ Ͻ 쿡 3 ̳
     ó 帳ϴ.

  - ǰ Ұ  : 尳 ǰ, ǰġ Ѽյ ǰ ȯ, ǰ Ұ մϴ.

ȸҰ         ̿           κȣå          ϸȳ        

 Copyright (c) 2003 by goldchimdo.com All right reserved.
Contact
webmaster@goldchimdo.com for more information
ڵϹȣ :  101-05-08523    ǥ:
: α 5 87-1  Ƿ  κȣå :